Veehouders gebruiksvoorwaarden FarmTrace Platform

FARMBX, Inc. (“FarmTrace“) is gespecialiseerd in het verzamelen, meten en analyseren van gegevens in de landbouw/voedingsindustrie. Samen met haar gelieerde ondernemingen heeft FarmTrace een toonaangevend softwareplatform (het “FarmTrace Platform“) en diverse gerelateerde (mobiele) applicaties (samen de “FarmTrace Oplossing“) ontwikkeld en gebouwd, waarmee de klanten van FarmTrace (en hun klanten) toegang kunnen krijgen tot de gegevens van aangesloten boeren en diepgaande inzichten kunnen verwerven in de bedrijven en producten van die boeren. Op verzoek van een van uw leveranciers of adviseurs (“Leverancier“), zal FarmTrace uw landbouwbedrijf aansluiten op het FarmTrace Platform en, indien van toepassing, andere elementen van de FarmTrace Oplossing aan u ter beschikking stellen.

Deze Farmer Terms and Conditions FarmTrace Platform (“FT&Cs“) zijn zowel van toepassing op uw aansluiting op het FarmTrace Platform alsmede op uw gebruik van de FarmTrace Oplossing.

Houd er rekening mee dat FarmTrace deze FT&C’s van tijd tot tijd kan wijzigen, aanvullen of vervangen.

1. UW VERPLICHTINGEN EN TOEGESTAAN GEBRUIK

1.1. U:
a) bent verantwoordelijk voor de kwaliteit, volledigheid, juistheid en rechtmatigheid van alle gegevens en informatie die u aan FarmTrace of aan de FarmTrace Oplossing verstrekt;
b) bent verantwoordelijk voor alle niet van FarmTrace afkomstige hardware en software die door u of in opdracht van u wordt gebruikt in combinatie met de FarmTrace Oplossing;
c) bent verantwoordelijk voor de naleving van deze FT&C’s door iedereen die de FarmTrace Oplossing namens u of via uw gebruikersaccount gebruikt. Elke handeling of nalatigheid van deze persoon of deze personen wordt geacht uw handeling of nalatigheid te zijn en u wordt geacht deze handelingen of nalatigheden toegestaan te hebben of mogelijk gemaakt te hebben;
d) zult zich ervoor inspannen om ongeoorloofde toegang tot of ongeoorloofd gebruik van elementen van de FarmTrace Oplossing door personen of entiteiten te voorkomen, en FarmTrace er onmiddellijk van op de hoogte stellen zodra u zich bewust wordt van dergelijke ongeoorloofde toegang of ongeoorloofd gebruik; en
e) zult de FarmTrace Oplossing uitsluitend gebruiken in overeenstemming met alle relevante FarmTrace richtlijnen en instructies en in overeenstemming met alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

1.2. U zult niet:
a) elementen van de FarmTrace Oplossing beschikbaar stellen aan of gebruiken ten voordele van derden;
b) van de FarmTrace Oplossing afgeleide werken maken, de FarmTrace Oplossing op enigerlei wijze decompileren, decoderen, demonteren, wijzigen of aan reverse-engineering onderwerpen;
c) elementen van de FarmTrace Oplossing (door)verkopen, (onder)licentiëren, distribueren, verhuren of leasen, of elementen van de FarmTrace Oplossing verstrekken op basis van timesharing, voor het aanbieden van een servicekantoor, of op soortgelijke basis;
d) kenmerken, functies of afbeeldingen van de FarmTrace Oplossing kopiëren voor andere doeleinden dan wat uitdrukkelijk is toegestaan in de van toepassing zijnde FarmTrace gebruikershandleidingen en instructies, of wat redelijkerwijs noodzakelijk is voor uw gebruik van de FarmTrace Oplossing;
e) onwettig, inbreukmakend, obsceen of lasterlijk materiaal, of enige Schadelijke Code (zoals hieronder gedefinieerd), verzenden, opslaan, spammen, in, via of met elementen van de FarmTrace Oplossing;
f) proberen ongeoorloofde toegang te verkrijgen tot, of de integriteit of prestaties te verstoren van elementen van de FarmTrace Oplossing;
g) gebruik maken van intellectuele eigendomsrechten die zijn vervat in of toegankelijk zijn via elementen van de FarmTrace Oplossing, met als doel een concurrerend of soortgelijk product of dienst te samen te stellen, of de kenmerken of gebruikersinterfaces van de FarmTrace Oplossing te kopiëren;
h)elementen van de FarmTrace Oplossing gebruiken voor onwettige of illegale activiteiten;
i) de bij de FarmTrace Oplossing behorende disclaimers, waarschuwingen, of kennisgevingen met betrekking tot auteursrechten of andere eigendomsrechten verwijderen of wijzigen;
j) toegang zoeken tot elementen van de FarmTrace Oplossing met de intentie systemen of netwerken te onderzoeken, te scannen of de kwetsbaarheid ervan te testen, of beveiligings- of verificatiemaatregelen te doorbreken of te omzeilen; of
k) de logingegevens van een van uw gebruikersaccounts van de FarmTrace Oplossing bekend maken aan een derde partij, tenzij verplicht door dwingend toepasselijk recht, in welk geval u FarmTrace hiervan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk in kennis zult stellen. De inloggegevens worden uitsluitend verstrekt voor gebruik door u.

1.3. In de context van deze FT&C’s betekent “Schadelijke Code“: een virus, drop dead device, Trojaans paard, tijdbom, back door device, bot, of elke andere softwareroutine die schadelijk, destructief of blokkerend werkt of bedoeld is of ontworpen is ter ondersteuning bij diefstal of aanpassing van gegevens of om de toegang tot of het gebruik van een computersysteem door een onbevoegd persoon mogelijk te maken, of die anderszins afbreuk doet aan de normale werking van een computersysteem of deze verstoort.

2. MONITORING

2.1. U stemt ermee in dat FarmTrace uw gebruik van de FarmTrace Oplossing kan monitoren, inclusief het gebruik via uw gebruikersaccount(s), zowel om de naleving van deze FT&C’s te monitoren als voor statistische en systeem-administratieve doeleinden.

3. AANSPRAKELIJKHEID

3.1. In de context van deze Overeenkomst wordt onder “Schade” verstaan: alle verliezen, schade, kosten, boetes, sancties, uitgaven (waaronder juridische kosten) en andere aansprakelijkheden van welke aard dan ook, al dan niet voorzienbaar.

3.2. Schade in verband met uw aansluiting op of gebruik van de FarmTrace Oplossing, zowel geleden door u en/of door eenieder die door u in staat wordt gesteld om de FarmTrace Oplossing te gebruiken, kunnen niet op FarmTrace worden verhaald. Elke vordering tot verhaal van dergelijke Schade moet worden ingesteld tegen uw Leverancier en niet tegen FarmTrace.

3.3. Onverminderd artikel 3.2 is FarmTrace met betrekking tot uw aansluiting op of gebruik van de FarmTrace Oplossing in geen geval aansprakelijk voor indirecte of bijkomende Schade, voor gevolgschade, winstderving, verlies van goodwill, productiederving, verlies van inkomsten of zakelijke kansen, of gemiste of verwachte besparingen, ongeacht of deze voortvloeien uit nalatigheid, wanprestatie, onrechtmatige daad, dwaling of anderszins.

3.4. Onverminderd artikel 3.2 is de totale cumulatieve aansprakelijkheid van FarmTrace voor enige Schade in verband met uw aansluiting op of gebruik van de FarmTrace Oplossing, ongeacht of deze voortvloeit uit nalatigheid, wanprestatie, onrechtmatige daad, dwaling of anderszins, met betrekking tot alle gebeurtenissen die zich voordoen in enig kalenderjaar beperkt tot een bedrag gelijk aan eenmaal het totaal van de kosten gefactureerd aan en betaald door de Leverancier aan FarmTrace voor uw gebruik van, aansluiting op en toegang tot het FarmTrace Platform in dat kalenderjaar.

3.5. De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid in dit artikel 3 zijn niet van toepassing op aansprakelijkheid die voortvloeit uit of verband houdt met opzet, bedrog of bewuste roekeloosheid van FarmTrace (of haar bestuurders of werknemers).

4. VRIJWARING

4.1. U zult FarmTrace en de aan haar gelieerde ondernemingen vrijwaren en schadeloos stellen ten aanzien van alle door hen geleden of opgelopen Schade die voortvloeit uit of verband houdt met:
a) een schending door u van uw verplichtingen onder deze FT&C’s;
b) alle vorderingen, eisen of aanspraken dat:
i) gegevens of informatie die door u of namens u aan FarmTrace of de FarmTrace Oplossing zijn verstrekt, of het gebruik van dergelijke gegevens;
ii) uw gebruik of gebruik namens u van enig element van de FarmTrace Oplossing in strijd met deze FT&C’s of de instructies van FarmTrace, inbreuk maakt op of misbruik maakt van de intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van derden, of in strijd is met wet- of regelgeving.

5. AFHANKELIJKHEID VAN OVEREENKOMST LEVERANCIER

5.1. U erkent dat deze FT&C’s geen verplichting voor FarmTrace inhouden, en ook niet bedoeld zijn om u toegang te verlenen tot of een recht te verlenen op het gebruik van de FarmTrace Oplossing.

5.2. U erkent dat uw toegang tot en recht op gebruik van de FarmTrace Oplossing ten opzichte van Leverancier afhankelijk is van de overeenkomst tussen FarmTrace en de Leverancier en de daarin vervatte voorwaarden.

5.3. U erkent dat FarmTrace uw toegang tot en recht op gebruik van de FarmTrace Oplossing ten aanzien van Leverancier kan beëindigen in geval van beëindiging of afloop van de overeenkomst tussen FarmTrace en Leverancier.

6. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDHEID

6.1. Deze FT&C’s, en alle geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met deze FT&C’s worden uitsluitend beheerst door, en geïnterpreteerd in overeenstemming met, het Nederlands recht, met uitsluiting van de collisieregels.

6.2. Alle geschillen en vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met deze Overeenkomst en/of andere daaruit volgende overeenkomsten, zullen definitief worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland.